Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Poet lnkov: 2 V
lnok 1 a 2 Strana 1 z 1
Pravidl a stanovy

Kzelnk (predseda)
(1) Stanovy letecko-modelrskeho klubu TOP GUN Bratislava registrovan na MV SR

Letecko-modelrsky klub TOP GUN club
Stanovy

I.
Zkladn ustanovenia


Nzov obianskho zdruenia je TOP GUN club (alej len klub). Klub je neziskov organizcia zdruujca osoby, ktor sa usiluj realizova ciele klubu uveden v bode II.
Sdlom klubu je: Admiho 445/5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
Psobnos klubu je vymedzen Stanovami klubu a Pravidlami prevdzky klubu.

II.
Ciele


Cieom klubu je podpora a rozvjanie aktivt na miestnej, celottnej ale i medzinrodnej rovni v oblasti prevdzky modelov lietadiel1. Klub si kladie za cie zdruova osoby so zujmom o aktivity vo vyie uvedenej oblasti, so zreteom na bezpenos a zdravie osb, ochranu majetku a ivotnho prostredia. Rovnako si klub kladie za cie rozvoj a podporu aktivt det a mldee v uvedenej oblasti. Klub me by registrovan v inch nrodnch ako i medzinrodnch organizcich uvedenho zamerania. Medzi ciele klubu alej spad organizovanie sanch ako aj nesanch podujat v spomnanej oblasti innost, i u pod vlastnou hlavikou alebo pod hlavikou zastreujcich organizci.

III.
lenstvo v klube


lenstvo v klube je dobrovon, priom kad len je Predsednctvom klubu riadne zaregistrovan pod vlastnm registranm slom lena, na zklade oho m vystaven lensk preukaz. lenmi klubu mu by fyzick osoby bez obmedzenia veku. V prpade lenstva osoby mladej ako 18 rokov je potrebn psomn shlas jeho zkonnho zstupcu.

lenstvo vznik na zklade prejavu vle uchdzaa o lenstvo, odovzdanm riadne vyplnenej prihlky Predsednctvu klubu a nslednm shlasnm rozhodnutm Predsednctva, prpadne Valnho zhromadenia na nvrh Predsednctva. Prihlku sta poda elektronicky, formou vyplnenho vzoru prslunho dokumentu priloenho k e-mailu adresovanho Predsednctvu klubu. Na lenstvo v klube nevznik vak iaden prvny nrok.
lenstvo zanik:
psomnm prehlsenm lena o vystpen z klubu, ktor sta poda elektronicky formou e-mailu adresovanho Predsednctvu klubu;
vylenm lena na zklade rozhodnutia Predsednctva, prpadne Valnho zhromadenia na nvrh Predsednctva;
automaticky, po druhej neuposlchnutej vzve zo strany Predsednctva klubu ohadom neuhradenia lenskho, ktor sta zasla lenovi elektronicky formou e-mailu;
automaticky, ak len s pozastavenm lenstvom nepoiada po uplynut stanovenej lehoty o optovn obnovenie svojho lenstva;
mrtm lena;
znikom klubu.
Znikom lenstva nezanik prvna zodpovednos lena za nm spsoben kody.

Kad len obdr od Predsednctva klubu lensk preukaz so svojim registranm slom, ktor me by vystaven papierovou alebo elektronickou formou.

IV.
Prva a povinnosti lenov


Vetci lenovia maj navzjom rovnak prva a povinnosti v klube, priom prva lenov mladch ako 18 rokov s obmedzen.
lenovia s povinn:
dodriava stanovy klubu;
plni uznesenia orgnov klubu;
nies zodpovednos za osoby ako i zvierat, ktor prichdzaj v ich sprievode;
plati lensk prspevky vo vke a v termne stanovenmi Valnm zhromadenm. Od platenia lenskho s osloboden estn lenovia klubu.
lenovia maj prvo:
prednosti pred hosami a nvtevnkmi klubu pri prevdzke modelrskej innosti;
zastova sa na innosti klubu;
reprezentova klub na domcich i medzinrodnch saiach;
pouva symboly klubu pre osobn i reprezentan ely;
pouva klubov letisko, klubovu a klubov majetok v slade s Pravidlami prevdzky klubu, ktor s zverejnen na klubovej WEB-strnke www.topgun.sk;
vykza2 z priestorov klubovho letiska alebo klubovne nvtevnka, ktor nedodriava Pravidl prevdzky klubu;
voli a by volen2 do orgnov klubu;
by informovan o innosti, hospodren a zmeroch klubu, bu formou online-sprv, e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu, alebo prostrednctvom klubovej WEB-strnky;
poiada o doasn pozastavenie lenstva u Predsednctva klubu, najviac vak v trvan jednho roka.

V.
Orgny klubu

Orgnmi klubu s:
        1. Valn zhromadenie
        2. Predsednctvo

1. Valn zhromadenie je najvym orgnom klubu, tvoria ho vetci lenovia klubu.
lenovia klubu maj prvo zastni sa na rokovaniach Valnho zhromadenia a hlasova2 o nvrhoch nm prijatch.
Valn zhromadenie je hodinu po jeho oficilnom zaat uznaniaschopn potom prtomnch lenov klubu, ak je prtomn zrove aspo polovica lenov Predsednctva. Ak nie je prtomn ani polovica lenov Predsednctva, tak je Valn zhromadenie uznaniaschopn nadpolovinou vinou lenov klubu.
Rozhodnutia Valnho zhromadenia s prijman nadpolovinou vinou prtomnch lenov, priom kad len (vrtane lenov Predsednctva) disponuje prve jednm hlasom. len, ktor sa neme zastni Valnho zhromadenia, me svoj hlas vopred delegova niektormu z inch lenov klubu, priom o tejto skutonosti mus upovedomi predsednctvo klubu najmenej 1 de pred jeho konanm formou online-sprvy alebo e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu.
Valn zhromadenie zvolva minimlne raz rone bu Predsednctvo klubu alebo nadpolovin vina lenov klubu. Valn zhromadenie sa zvolva pozvnkou, s uvedenm termnu a miesta konania, zaslanou vetkm lenom klubu aspo 7 dn vopred, priom postauje ak je pozvnka rozposlan formou online-sprvy alebo e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu. Valn zhromadenie sa me kona i formou per-rollam.
Do psobnosti Valnho zhromadenia patr:
prijma a meni stanovy klubu;
rozhodova o vzniku lenstva na nvrh Predsednctva;
rozhodova o zniku lenstva na nvrh Predsednctva;
voli a odvolva lenov Predsednctva;
schvaova rozpoet a tovn uzvierku klubu;
rozhodova o zleitostiach strategickho vznamu;
prijma ron sprvu o innosti klubu a sprvu o hospodren klubu;
rozhodova o dobrovonom rozpusten klubu, alebo zlen s inm zdruenm;
rozhodova o inch zleitostiach, o ktorch si to Valn zhromadenie vyiadalo.
Z kadho Valnho zhromadenia je Predsednctvom vyhotoven zpis, ktor je overen niektorm zo zvolench prtomnch lenov.

2. Predsednctvo je riadiacim orgnom klubu, ktor je volen Valnm zhromadenm a tvoria ho 3 lenovia3 v nasledovnom obsaden:
        A. Predseda
        B. Podpredseda
        C. Pokladnk
Predseda je tatutrnym zstupcom klubu, ktor kon v mene klubu samostatne.
Predsednctvo za svoju innos zodpoved Valnmu zhromadeniu.
Predsednctvo sa schdza poda potreby, minimlne vak raz rone.
Predsednctvo je uznaniaschopn za prtomnosti nadpolovinej viny jeho lenov. Rozhodnutia Predsednctva sa prijmaj konsenzom alebo hlasovanm. Rozhodnutie je prijat, ak za hlasuje nadpolovin vina prtomnch lenov Predsednctva. V prpade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zasadnutie Predsednctva sa me kona i formou per-rollam.
Do psobnosti Predsednctva patr:
prijma a meni stanovy klubu v prpade zmeny sdla klubu;
riadi innos klubu v obdob medzi zasadnutiami Valnho zhromadenia;
voli spomedzi lenov Predsednctva predsedu, ktor zastupuje klub navonok voi tretm stranm - fyzickm a prvnickm osobm, ttnym orgnom, orgnom samosprvy ako i inm organizcim;
voli spomedzi lenov Predsednctva podpredsedu, ktor zastupuje predsedu v prpade, ak tento z objektvnych dvodov neme vykonva svoju funkciu;
voli spomedzi lenov Predsednctva pokladnka, ktor spravuje financie a majetok klubu, a ktor zastupuje predsedu alebo podpredsedu v prpade, ak tto z objektvnych dvodov nemu vykonva svoju funkciu;
rozhodova o vzniku lenstva;
rozhodova o udelen estnho lenstva;
rozhodova o zniku lenstva;
prijma a meni Pravidl prevdzky klubu;
vies evidenciu o lenoch klubu jednak pre vntorn potrebu ako i pre potreby registrcie v inch nrodnch a medzinrodnch organizcich, v registroch ttnych orgnov, prpadne orgnoch samosprvy;
rozhodova o bench veciach svisiacich s prevdzkou klubu;
pripravova ron sprvu o innosti klubu a sprvu o hospodren klubu, ktor predklad na schvlenie Valnmu zhromadeniu;
uri likvidtora pri zruen klubu s likvidciou;
rozhodova o vetkch zleitostiach klubu, ktor poda stanov nespadaj do prvomoci Valnho zhromadenia alebo ktor si Valn zhromadenie vyhradilo.

VI.
Hospodrenie klubu


Klub hospodri so svojm majetkom poda schvlenho rozpotu, v slade so veobecne zvznmi predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodrenie s nm sa vykonva v slade so veobecne zvznmi predpismi.
Majetok klubu tvoria:
fond klubu;
lensk prspevky;
dotcie, granty, dary, asignan da;
in prjmy dosiahnut v slade so stanovami a veobecne zvznmi predpismi.
Majetok me by pouit na dosahovanie cieov klubu, na zabezpeenie jeho vlastnej innosti, a prpadne na in aktivity v slade so stanovami.
Presn evidenciu o majetku klubu, o vdajoch a prjmoch vedie Pokladnk, priom za tmto elom, ako i vyhotovenia daovho priznania me Predsednctvo vyui i sluby tovnka mimo lenskej zkladne klubu.
Vkon funkcie lena Predsednctva me by finanne odmeovan.

VII.
Zruenie klubu


Klub sa zruuje:
zlenm s inm obianskym zdruenm;
dobrovonm rozpustenm.
O zruen klubu rozhoduje Valn zhromadenie, priom sasne rozhodne aj o prechode prv a povinnost k majetku klubu.
V prpade dobrovonho rozpustenia me Predsednctvo zvoli likvidtora.


1 Za lietadl sa povauj i vrtunky, vrniky, vzducholode, balny a rakety.
2 Toto prvo sa nevzahuje na lenov mladch ako 18 rokov.
3 lenom predsednctva neme by osoba mladia ako 18 rokov.

Bliie informcie na adrese officetopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(2) Pravidl prevdzky letiska klubu

Pravidl prevdzky letiska klubu TOP GUN Bratislava:

Priestor letiska je skromnm pozemkom v uvan klubu TOP GUN Bratislava a je uren vhradne na letecko-modelrsku innos. Vstup na pozemok je automaticky povolen pre lenov klubu a registrovanch host. Ostatn osoby s povaovan za nvtevnkov a ich vstup je povolen len pri dodran nasledovnch podmienok:
Motorov vozidlo nvtevnka m zakzan prstup k letisku a mus by zaparkovan pri asfaltovej ceste.
Nvtevnk berie na vedomie, e vstupuje do priestoru letiska na vlastn riziko a zodpoved za vetky kody, ktor spsob svojou prtomnosou a svojim sprvanm alebo konanm, alebo konanm jemu zverench osb a jeho zvierat.
Nvtevnk je povinn sprva sa na letisku tak, aby svojou innosou neruil prtomnch, nepokodzoval plochu ani vybavenie letiska a neohrozoval bezpenos prevdzky ani nepokodzoval majetok lenov/host klubu.
Na letisku je nvtevnkom predovetkm zakzan:
         vstupova na vzletov a pristvaciu plochu
         pobehova po ploche stanoviska pilotov
         dotka sa modelov (mkovek) bez shlasu ich majitea
Na letisku je nvtevnkom predovetkm prikzan:
         udriava istotu a poriadok a odnies si vlastn odpad pri odchode so sebou
         riadi sa pokynmi prtomnch lenov/registrovanch host klubu
         v prpade spsobenia kody zotrva v kude do prchodu privolanej polcie
         v prpade vzvy nektorm z lenov/registrovanch host okamite opusti priestor letiska
Pred zaatm modelrskej innosti je nvtevnk povinn poiada o jednorzov povolenie uvania letiska u ktorhokovek prtomnho lena/registrovanho hosa klubu alebo v prpade neprtomnosti iadneho z nich na jednom z dole uvedench kontaktoch, priom za zaatie modelrskej innosti sa povauje mysel zapn vysliela pre ovldanie akhokovek modelu alebo mysel odtartova lietadlo neriadenho (vonho al. uptanho modelu) na ploche letiska a v jeho blzkosti. Za lietadlo sa pri tom povauj i vrtunky, vzducholode, balny a modely rakiet. Jednorzov povolenie bude iadateovi udelen a po predloen dokladu totonosti, a po podpise psomnho prehlsenia, ktor mu osloven osoba predlo.
Nvtevnk me prevdzkova iba kvalitn certifikovan rdiov zariadenie a mus vopred deklarova prtomnmu lenovi/registrovanmu hosovi klubu mieru svojej zrunosti a schopnosti ovlda model. V spornch prpadoch me vykonva modelrsku innosti iba pod priamym dozorom lena/registrovanho hosa klubu, ktorho o to poiada.
Aktom podpisu prehlsenia sa stva z hosa astnk modelrskej innosti, priom od oslovenej osoby obdr ako zpoiku kolk s oznaenm kanlu/frekv. psma a mena, ktor po ukoen modelrskej innosti vrti. Rovnako obdr i registran kartiku s vyplnenmi dajmi, ktor je povinn nosi v priestore letiska na viditenom mieste svojho odevu. Bez udelenia povolenia nesmie nvtevnk ani len zapoa modelrsku innos.
V prpade, e je nvtevnk v spolonosti riadneho lena alebo hosa klubu, nemus takto nvstevnik podpisova prehlsenie, no vetku zodpovednos v tomto prpade preber za neho uveden len/hos. Povinnos zapoia mu kolk a vystavi mu registran kartiku tmto vak nezanik.
Nvtevnk, ktor vstpi na letisko viac ne 2x v kalendrnom roku za elom prevdzkova na om modelrsku innos, je povinn bezodkladne zaiada o registrovan hosovanie v klube prostrednctvom e-mailu na jednom z dole uvedench kontaktoch.
Vetci astnci modelrskej innosti s v priestoroch letiska povinn zachovva nasledovn pravidl:
Umiestni ete pred prvm zapnutm vysielaa na tabuli nachadzajcej sa v priestore letiska na prslunom mieste svoj kolk s oznaenm svojho kanlu, frekv. psma a mena.
V prpade, ak sa vyskytuje u na tabuli kolk s prslunm kanlom inho lena, hosa al. nvtevnka, je potrebn, aby si tento astnk osobne dohodol podmienky vzjomnej bezkolznej prevdzky pred kadm zapnutm vysielaa.
Pred kadm zapnutm vysielaa mus prslun osoba, vopred oboznmi vetkch prtomnch so svojim myslom, vyiada si vopred na to povolenie, priom vysiela sa smie zapna len v priestore stanoviska pilotov.
Nosi v priestore letiska na viditenom mieste svojho odevu registran kartiku s vyplnenmi dajmi.
Repektova prvo prednosti poda nasledovnch principov:
         len klubu najvyia priorita kartika ervenej farby
         registrovan hos klubu stredn priorita kartika modrej farby
         registrovan nvtevnk klubu najniia priorita kartika ltej farby
Vyiada si shlas prve lietajcich pilotov k odtartovaniu modelu.
Pilot je povinn lieta len v priestore pred stanoviskom pilotov (smerom do vonho priestranstva) a vyuva vzdun priestor a priahl plochy tak, aby nedolo k ohrozeniu, zraneniu alebo usmrteniu osb ani pokodeniu iadneho cudzieho ani spolonho majetku.
Kad pilot je povinn vopred hls ostatnm prtomnm predovetkm:
         mysel odtartova model a vyiada si shlas vetkch prve lietajcich astnkov
         pokus o pristtie
         akkovek technick problm
         stav ndzovho pristtia
         mysel vykona rchly prelet nad drhou
         mysel vstpi na vzletov a pristvaciu plochu, ak niekto prve lieta a vyiada si k tomu od vetkch prve lietajcich astnkov shlas
Poradie prednosti pristvania pri prevdzke viacerch modelov sasne definuj nasledovn priority v uvedenom porad:
         modely v ndzovom stave (zhasnut motor, pokoden model, problmy s ovldanm at.)
         bezmotorov modely (vetrone, lietadla, ktorym sa minulo palivo/energia)
         modely so spaovacm motorom
         modely s eletrickm pohonom
V prpade nezhody v porad pri vom mnotve modelov rovnakej priority je pre prednos urijcim kritriom rozptia, priom model s vim rozptm m prednos.
Sa po ukonen modelrskej innosti svoj kolk z tabule (a v prpade jeho zpoiky ho i vrti niektormu z lenov/registrovanch host klubu).
Pred odchodom z letiska po sebe poupratova.
Ak je astnk poslednou osobou odchdzajcou z letiska, tak mus ete pred odchodom zloi tabuu s kanlmi do trvy.
astnk, ktor spsob poruenm tchto pravidiel niekomu jmu na zdrav, jmu na ivote, materilnu kodu inm osobm alebo kodu na majetku/vybavenosti klubu, nesie za takto vzniknut kody pln zodpovednos a je povinn pokoden osoby prpadne klub finanne odkodni.

Bliie informcie na adrese officetopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Poet lnkov: 2 Λ
lnok 1 a 2 Strana 1 z 1