Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kúzelník (predseda)
(1) Pravidlá prevádzky letiska klubu

Pravidlá prevádzky letiska klubu TOP GUN Bratislava:

Priestor letiska je súkromným pozemkom v užívaní klubu TOP GUN Bratislava a je určený výhradne na letecko-modelársku činnosť. Vstup na pozemok je automaticky povolený pre členov klubu a registrovaných hostí. Ostatné osoby sú považované za návštevníkov a ich vstup je povolený len pri dodržaní nasledovných podmienok:
• Motorové vozidlo návštevníka má zakázaný prístup k letisku a musí byť zaparkované pri asfaltovej ceste.
• Návštevník berie na vedomie, že vstupuje do priestoru letiska na vlastné riziko a zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojou prítomnosťou a svojim správaním alebo konaním, alebo konaním jemu zverených osôb a jeho zvierat.
• Návštevník je povinný správať sa na letisku tak, aby svojou činnosťou nerušil prítomných, nepoškodzoval plochu ani vybavenie letiska a neohrozoval bezpečnosť prevádzky ani nepoškodzoval majetok členov/hostí klubu.
• Na letisku je návštevníkom predovšetkým zakázané:
        • vstupovať na vzletovú a pristávaciu plochu
        • pobehovať po ploche stanoviska pilotov
        • dotýkať sa modelov (čímkoľvek) bez súhlasu ich majiteľa
• Na letisku je návštevníkom predovšetkým prikázané:
        • udržiavať čistotu a poriadok a odniesť si vlastný odpad pri odchode so sebou
        • riadiť sa pokynmi prítomných členov/registrovaných hostí klubu
        • v prípade spôsobenia škody zotrvať v kľude do príchodu privolanej polície
        • v prípade výzvy nektorým z členov/registrovaných hostí okamžite opustiť priestor letiska
Pred začatím modelárskej činnosti je návštevník povinný požiadať o jednorázové povolenie užívania letiska u ktoréhokoľvek prítomného člena/registrovaného hosťa klubu alebo v prípade neprítomnosti žiadneho z nich na jednom z dole uvedených kontaktoch, pričom za začatie modelárskej činnosti sa považuje úmysel zapnúť vyslielač pre ovládanie akéhokoľvek modelu alebo úmysel odštartovať lietadlo neriadeného (voľného al. upútaného modelu) na ploche letiska a v jeho blízkosti. Za lietadlo sa pri tom považujú i vrtuľníky, vzducholode, balóny a modely rakiet. Jednorázové povolenie bude žiadateľovi udelené až po predložení dokladu totožnosti, a po podpise písomného prehlásenia, ktoré mu oslovená osoba predloží.
Návštevník môže prevádzkovať iba kvalitné certifikované rádiové zariadenie a musí vopred deklarovať prítomnému členovi/registrovanému hosťovi klubu mieru svojej zručnosti a schopnosti ovládať model. V sporných prípadoch môže vykonávať modelársku činnosti iba pod priamym dozorom člena/registrovaného hosťa klubu, ktorého o to požiada.
Aktom podpisu prehlásenia sa stáva z hosťa účastník modelárskej činnosti, pričom od oslovenej osoby obdrží ako zápožičku kolík s označením kanálu/frekv. pásma a mena, ktorý po ukočení modelárskej činnosti vráti. Rovnako obdrží i registračnú kartičku s vyplnenými údajmi, ktorú je povinný nosiť v priestore letiska na viditeľnom mieste svojho odevu. Bez udelenia povolenia nesmie návštevník ani len započať modelársku činnosť.
• V prípade, že je návštevník v spoločnosti riadneho člena alebo hosťa klubu, nemusí takýto návstevnik podpisovať prehlásenie, no všetku zodpovednosť v tomto prípade preberá za neho uvedený člen/hosť. Povinnosť zapožičať mu kolík a vystaviť mu registračnú kartičku týmto však nezaniká.
• Návštevník, ktorý vstúpi na letisko viac než 2x v kalendárnom roku za účelom prevádzkovať na ňom modelársku činnosť, je povinný bezodkladne zažiadať o registrované hosťovanie v klube prostredníctvom e-mailu na jednom z dole uvedených kontaktoch.
Všetci účastníci modelárskej činnosti sú v priestoroch letiska povinní zachovávať nasledovné pravidlá:
• Umiestniť ešte pred prvým zapnutím vysielača na tabuli nachadzajúcej sa v priestore letiska na príslušnom mieste svoj kolík s označením svojho kanálu, frekv. pásma a mena.
• V prípade, ak sa vyskytuje už na tabuli kolík s príslušným kanálom iného člena, hosťa al. návštevníka, je potrebné, aby si tento účastník osobne dohodol podmienky vzájomnej bezkolíznej prevádzky pred každým zapnutím vysielača.
• Pred každým zapnutím vysielača musí príslušná osoba, vopred oboznámiť všetkých prítomných so svojim úmyslom, vyžiadať si vopred na to povolenie, pričom vysielač sa smie zapínať len v priestore stanoviska pilotov.
• Nosiť v priestore letiska na viditeľnom mieste svojho odevu registračnú kartičku s vyplnenými údajmi.
• Rešpektovať právo prednosti podľa nasledovných principov:
        • člen klubu – najvyššia priorita – kartička červenej farby
        • registrovaný hosť klubu – stredná priorita – kartička modrej farby
        • registrovaný návštevník klubu – najnižšia priorita – kartička žltej farby
• Vyžiadať si súhlas práve lietajúcich pilotov k odštartovaniu modelu.
• Pilot je povinný lietať len v priestore pred stanoviskom pilotov (smerom do voľného priestranstva) a využívať vzdušný priestor a priľahlé plochy tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zraneniu alebo usmrteniu osôb ani poškodeniu žiadneho cudzieho ani spoločného majetku.
• Každý pilot je povinný vopred hlásť ostatným prítomným predovšetkým:
        • úmysel odštartovať model a vyžiadať si súhlas všetkých práve lietajúcich účastníkov
        • pokus o pristátie
        • akýkoľvek technický problém
        • stav núdzového pristátia
        • úmysel vykonať rýchly prelet nad dráhou
        • úmysel vstúpiť na vzletovú a pristávaciu plochu, ak niekto práve lieta a vyžiadať si k tomu od všetkých práve lietajúcich účastníkov súhlas
• Poradie prednosti pristávania pri prevádzke viacerých modelov súčasne definujú nasledovné priority v uvedenom poradí:
        • modely v núdzovom stave (zhasnutý motor, poškodený model, problémy s ovládaním atď.)
        • bezmotorové modely (vetrone, lietadla, ktorym sa minulo palivo/energia)
        • modely so spaľovacím motorom
        • modely s eletrickým pohonom
• V prípade nezhody v poradí pri väčšom množštve modelov rovnakej priority je pre prednosť určijúcim kritériom rozpätia, pričom model s väčšim rozpätím má prednosť.
• Sňať po ukončení modelárskej činnosti svoj kolík z tabule (a v prípade jeho zápožičky ho i vrátiť niektorému z členov/registrovaných hostí klubu).
• Pred odchodom z letiska po sebe poupratovať.
• Ak je účastník poslednou osobou odchádzajúcou z letiska, tak musí ešte pred odchodom zložiť tabuľu s kanálmi do trávy.
• Účastník, ktorý spôsobí porušením týchto pravidiel niekomu újmu na zdraví, újmu na živote, materiálnu škodu iným osobám alebo škodu na majetku/vybavenosti klubu, nesie za takto vzniknuté škody plnú zodpovednosť a je povinný poškodené osoby prípadne klub finančne odškodniť.

Bližšie informácie na adrese officetopgunsk

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.