Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Poet lnkov: 5 V
lnok 1 a 5 Strana 1 z 1
Podporte ns

Kzelnk (predseda)
(1) Platby lenskho (registrovanmi lenmi klubu)
Valn zhromadenie klubu stanovilo hlasovanm da 11.12.2022 nasledovn vku lenskho pre rok 2023:

      zkladn lensk: 35 Eur
       seniori nad 70 r.: 15 Eur
         juniori do 18 r.: 15 Eur

V tomto lenskom poplatku je automaticky zarhnut i lestvo v LERMAS, ktor zaha v sebe automaticky medzinrodn portov licenciu FAI ako i poistenie v KOOPERATVE.

Termn splatnosti lenskho:
      riadn termn: do 14. februra
      po riadnom termne: od 15. februra s 50% prirkou!!!

Pozor: Neuhradenm lenskho do riadnho termnu, sa lenstvo pozastavuje a ku koncu roka automaticky zanik!!!

Pri platbe lenskho na et klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchiu identifikciu platby lenskho poaduje, aby lenovia uvdzali ako variabiln symbol slo licencie, ktor im pridelilo predsednctvo klubu. Variabiln symbol sa pritom uvedie ako slo, v tvare bez psmen, medzier a pomliek, doplnen zava nulami na 10 slic.
      Prklad:
             licencia: SVK-64-12   ->   VS: 0000006412

Ako kontantn symbol uvete kd 0635 - Dotcie.

Do popisu platby uvete prosm Vae meno a priezvisko.

Platby vykonvajte prosm z tu, ktor ste uviedli vo Vaej prihlke a ktor vedie predsednctvo klubu vo svojej evidencii. Prpadn zmenu tu hlste prosm bezprostredne na officetopgunsk.

akujeme Vm!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(2) Finan dary (sponzorsk dary)
Valn zhromadenie klubu schvlilo hlasovanm da 11.12.2022, e minimlna vka finannho daru ktor me klub jednorzovo prija od fyzickej osoby je 60,-.
Ak je je darcom fyzick osoba mladia ako 18 rokov, zniuje sa tto iastka na 35,- a ak je darcom fyzick osoba staria ako 70 rokov alebo osoba zdravotne ako postihnut (drite preukazu ZP), zniuje sa tto iastka na 35,-.
Ak je vak darcom prvnick osoba, tak je minimlna vka finannho daru stanoven vo vke 230,-.

alej Valn zhromadenie schvlilo, e pri bezhotovostnch platbch na et klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchiu identifikciu platby poaduje aby platcovia uvdzali ako variabiln symbol slo licencie, ktor im pridelilo predsednctvo klubu. Variabiln symbol sa pritom uvedie ako slo, v tvare bez psmen, medzier a pomliek, doplnen zava nulami na 10 slic.
      Prklad:
             licencia: TG-00112   ->   VS: 0000000112

V prpade, ak je platcom osoba, ktorej nebolo doposia pridelen licenn slo (napr. darca, sponzor, a pod.), uvedie tto ako variabiln symbol svoje telefnne slo (mobil) v tvare bez medzier, pomliek a medzinrodnej predvoby, doplnen z ava nulami na 10 slic.
      Prklad:
            mobil: +421 903 903 902   ->   VS: 0903903902

Ako kontantn symbol uvete kd 0612 - Dary.

Do popisu platby uvete prosm Vae meno a priezvisko.

Vykonanie platby nm prosm nahlste bezprostredne na officetopgunsk.

akujeme Vm!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(3) Poakovanie za poukzan 2% dane za rok 2019
o najsrdenejie tmto AKUJEME VETKM, ktor nm tento rok poukzali svoje 2% dane z roku 2018!
Prve hlavne vaka Vm meme prevdzkova nau ulachtil vono-asov aktivitu na pokosenom letisku.
Kee sa nm na jar pokazila kosaka, tak nm tieto peniaze prili naozaj vemi vhod.
Prosm tlmote toto nae poakovanie i Vaim znmym, ktorch ste oslovili s prosbou o nau podporu.

Vaka dobrm uom sa ije (niekedy i na tomto svete) krajie ;-)
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(4) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosi irok verejnos aby zbytone nenechvala svoje dane zmizn v bezodnej ttnej kase ale podporili radej naprklad nae modelrske aktivity.

Takto zskan finann prostriedky plnujeme optovne poui na hradu njomnho za letiskov plochu, na pokrytie nkladov za drbu letiska (ktor nm ia v minulom roku vznamne stpli) a na organizciu letecko-modelrskych podujat.
Poukzie 2% z Vaich dan tretiemu sektoru Vs nestoj ANI CENT NAVYE! Je to len isto administratvny kon, ktor za Vs na poiadanie vykon Vaa mzdov tarka alebo Vaa firemn tovnka.

Postup, ako nm poukza 2%

Podrobn postup, ako nm poukza 2% njdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosm sprvne uvies nasledovn daje o prijmateovi:
     - IO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemme)
     - Prvna forma: Obianske zdruenie
     - Obchodn meno: TOP GUN club
     - Ulica: Admiho
     - slo: 5
     - PS: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

N klub poctivo vedie tovnctvo a ktokovek z naich prispievateov by sa o tom chcel presvedi, tak mu bez problmov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Vetkm podporovateom srdene akujeme!

Predsednctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(5) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosi irok verejnos aby zbytone nenechvala svoje dane zmizn v bezodnej ttnej kase ale podporili radej naprklad nae modelrske aktivity.

Situcia v naej prijmovej oblasti sa ia z roka na rok zhoruje!!!
V horizonte ostatnch tyroch rokov nm neustle kles objem prstriedkov zskanch touto formou:
      r. 2011: 100%
      r. 2012: 75%
      r. 2013: 72%
      r. 2014: 60%

... pritom v naom klube je ns z roka na rok viac a viac, a nklady na prevdzku a drbu letiska nm rast!
Do istej miery je to podmienen aj tm, e niektor z naich kovch prispievateov (z vlastnch radov) dosiahli dchodkov vek a teda nevykazuj prjmy, z ktorch by nm mohli poukza 2% :-((
Chcem preto oslovi hlavne vekov skupinu v produktvnom veku (predovetkm z naich modelrov) aby ns podporili.

Takto zskan finann prostriedky plnujeme optovne poui na hradu njomnho za letiskov plochu, na pokrytie nkladov za drbu letiska (ktor nm ia v minulom roku vznamne stpli) a na organizciu letecko-modelrskych podujat.
Poukzie 2% z Vaich dan tretiemu sektoru Vs nestoj ANI CENT NAVYE! Je to len isto administratvny kon, ktor za Vs na poiadanie vykon Vaa mzdov tarka alebo Vaa firemn tovnka.

Postup, ako nm poukza 2%

Podrobn postup, ako nm poukza 2% njdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosm sprvne uvies nasledovn daje o prijmateovi:
     - IO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemme)
     - Prvna forma: Obianske zdruenie
     - Obchodn meno: TOP GUN club
     - Ulica: Admiho
     - slo: 5
     - PS: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

N klub poctivo vedie tovnctvo a ktokovek z naich prispievateov by sa o tom chcel presvedi, tak mu bez problmov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Vetkm podporovateom srdene akujeme!

Predsednctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Poet lnkov: 5 Λ
lnok 1 a 5 Strana 1 z 1