Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Stanovy letecko-modelrskeho klubu TOP GUN Bratislava registrovan na MV SR

Letecko-modelrsky klub TOP GUN club
Stanovy

I.
Zkladn ustanovenia


Nzov obianskho zdruenia je TOP GUN club (alej len klub). Klub je neziskov organizcia zdruujca osoby, ktor sa usiluj realizova ciele klubu uveden v bode II.
Sdlom klubu je: Admiho 445/5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
Psobnos klubu je vymedzen Stanovami klubu a Pravidlami prevdzky klubu.

II.
Ciele


Cieom klubu je podpora a rozvjanie aktivt na miestnej, celottnej ale i medzinrodnej rovni v oblasti prevdzky modelov lietadiel1. Klub si kladie za cie zdruova osoby so zujmom o aktivity vo vyie uvedenej oblasti, so zreteom na bezpenos a zdravie osb, ochranu majetku a ivotnho prostredia. Rovnako si klub kladie za cie rozvoj a podporu aktivt det a mldee v uvedenej oblasti. Klub me by registrovan v inch nrodnch ako i medzinrodnch organizcich uvedenho zamerania. Medzi ciele klubu alej spad organizovanie sanch ako aj nesanch podujat v spomnanej oblasti innost, i u pod vlastnou hlavikou alebo pod hlavikou zastreujcich organizci.

III.
lenstvo v klube


lenstvo v klube je dobrovon, priom kad len je Predsednctvom klubu riadne zaregistrovan pod vlastnm registranm slom lena, na zklade oho m vystaven lensk preukaz. lenmi klubu mu by fyzick osoby bez obmedzenia veku. V prpade lenstva osoby mladej ako 18 rokov je potrebn psomn shlas jeho zkonnho zstupcu.

lenstvo vznik na zklade prejavu vle uchdzaa o lenstvo, odovzdanm riadne vyplnenej prihlky Predsednctvu klubu a nslednm shlasnm rozhodnutm Predsednctva, prpadne Valnho zhromadenia na nvrh Predsednctva. Prihlku sta poda elektronicky, formou vyplnenho vzoru prslunho dokumentu priloenho k e-mailu adresovanho Predsednctvu klubu. Na lenstvo v klube nevznik vak iaden prvny nrok.
lenstvo zanik:
psomnm prehlsenm lena o vystpen z klubu, ktor sta poda elektronicky formou e-mailu adresovanho Predsednctvu klubu;
vylenm lena na zklade rozhodnutia Predsednctva, prpadne Valnho zhromadenia na nvrh Predsednctva;
automaticky, po druhej neuposlchnutej vzve zo strany Predsednctva klubu ohadom neuhradenia lenskho, ktor sta zasla lenovi elektronicky formou e-mailu;
automaticky, ak len s pozastavenm lenstvom nepoiada po uplynut stanovenej lehoty o optovn obnovenie svojho lenstva;
mrtm lena;
znikom klubu.
Znikom lenstva nezanik prvna zodpovednos lena za nm spsoben kody.

Kad len obdr od Predsednctva klubu lensk preukaz so svojim registranm slom, ktor me by vystaven papierovou alebo elektronickou formou.

IV.
Prva a povinnosti lenov


Vetci lenovia maj navzjom rovnak prva a povinnosti v klube, priom prva lenov mladch ako 18 rokov s obmedzen.
lenovia s povinn:
dodriava stanovy klubu;
plni uznesenia orgnov klubu;
nies zodpovednos za osoby ako i zvierat, ktor prichdzaj v ich sprievode;
plati lensk prspevky vo vke a v termne stanovenmi Valnm zhromadenm. Od platenia lenskho s osloboden estn lenovia klubu.
lenovia maj prvo:
prednosti pred hosami a nvtevnkmi klubu pri prevdzke modelrskej innosti;
zastova sa na innosti klubu;
reprezentova klub na domcich i medzinrodnch saiach;
pouva symboly klubu pre osobn i reprezentan ely;
pouva klubov letisko, klubovu a klubov majetok v slade s Pravidlami prevdzky klubu, ktor s zverejnen na klubovej WEB-strnke www.topgun.sk;
vykza2 z priestorov klubovho letiska alebo klubovne nvtevnka, ktor nedodriava Pravidl prevdzky klubu;
voli a by volen2 do orgnov klubu;
by informovan o innosti, hospodren a zmeroch klubu, bu formou online-sprv, e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu, alebo prostrednctvom klubovej WEB-strnky;
poiada o doasn pozastavenie lenstva u Predsednctva klubu, najviac vak v trvan jednho roka.

V.
Orgny klubu

Orgnmi klubu s:
        1. Valn zhromadenie
        2. Predsednctvo

1. Valn zhromadenie je najvym orgnom klubu, tvoria ho vetci lenovia klubu.
lenovia klubu maj prvo zastni sa na rokovaniach Valnho zhromadenia a hlasova2 o nvrhoch nm prijatch.
Valn zhromadenie je hodinu po jeho oficilnom zaat uznaniaschopn potom prtomnch lenov klubu, ak je prtomn zrove aspo polovica lenov Predsednctva. Ak nie je prtomn ani polovica lenov Predsednctva, tak je Valn zhromadenie uznaniaschopn nadpolovinou vinou lenov klubu.
Rozhodnutia Valnho zhromadenia s prijman nadpolovinou vinou prtomnch lenov, priom kad len (vrtane lenov Predsednctva) disponuje prve jednm hlasom. len, ktor sa neme zastni Valnho zhromadenia, me svoj hlas vopred delegova niektormu z inch lenov klubu, priom o tejto skutonosti mus upovedomi predsednctvo klubu najmenej 1 de pred jeho konanm formou online-sprvy alebo e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu.
Valn zhromadenie zvolva minimlne raz rone bu Predsednctvo klubu alebo nadpolovin vina lenov klubu. Valn zhromadenie sa zvolva pozvnkou, s uvedenm termnu a miesta konania, zaslanou vetkm lenom klubu aspo 7 dn vopred, priom postauje ak je pozvnka rozposlan formou online-sprvy alebo e-mailom na spolonej elektronickej adrese klubu. Valn zhromadenie sa me kona i formou per-rollam.
Do psobnosti Valnho zhromadenia patr:
prijma a meni stanovy klubu;
rozhodova o vzniku lenstva na nvrh Predsednctva;
rozhodova o zniku lenstva na nvrh Predsednctva;
voli a odvolva lenov Predsednctva;
schvaova rozpoet a tovn uzvierku klubu;
rozhodova o zleitostiach strategickho vznamu;
prijma ron sprvu o innosti klubu a sprvu o hospodren klubu;
rozhodova o dobrovonom rozpusten klubu, alebo zlen s inm zdruenm;
rozhodova o inch zleitostiach, o ktorch si to Valn zhromadenie vyiadalo.
Z kadho Valnho zhromadenia je Predsednctvom vyhotoven zpis, ktor je overen niektorm zo zvolench prtomnch lenov.

2. Predsednctvo je riadiacim orgnom klubu, ktor je volen Valnm zhromadenm a tvoria ho 3 lenovia3 v nasledovnom obsaden:
        A. Predseda
        B. Podpredseda
        C. Pokladnk
Predseda je tatutrnym zstupcom klubu, ktor kon v mene klubu samostatne.
Predsednctvo za svoju innos zodpoved Valnmu zhromadeniu.
Predsednctvo sa schdza poda potreby, minimlne vak raz rone.
Predsednctvo je uznaniaschopn za prtomnosti nadpolovinej viny jeho lenov. Rozhodnutia Predsednctva sa prijmaj konsenzom alebo hlasovanm. Rozhodnutie je prijat, ak za hlasuje nadpolovin vina prtomnch lenov Predsednctva. V prpade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zasadnutie Predsednctva sa me kona i formou per-rollam.
Do psobnosti Predsednctva patr:
prijma a meni stanovy klubu v prpade zmeny sdla klubu;
riadi innos klubu v obdob medzi zasadnutiami Valnho zhromadenia;
voli spomedzi lenov Predsednctva predsedu, ktor zastupuje klub navonok voi tretm stranm - fyzickm a prvnickm osobm, ttnym orgnom, orgnom samosprvy ako i inm organizcim;
voli spomedzi lenov Predsednctva podpredsedu, ktor zastupuje predsedu v prpade, ak tento z objektvnych dvodov neme vykonva svoju funkciu;
voli spomedzi lenov Predsednctva pokladnka, ktor spravuje financie a majetok klubu, a ktor zastupuje predsedu alebo podpredsedu v prpade, ak tto z objektvnych dvodov nemu vykonva svoju funkciu;
rozhodova o vzniku lenstva;
rozhodova o udelen estnho lenstva;
rozhodova o zniku lenstva;
prijma a meni Pravidl prevdzky klubu;
vies evidenciu o lenoch klubu jednak pre vntorn potrebu ako i pre potreby registrcie v inch nrodnch a medzinrodnch organizcich, v registroch ttnych orgnov, prpadne orgnoch samosprvy;
rozhodova o bench veciach svisiacich s prevdzkou klubu;
pripravova ron sprvu o innosti klubu a sprvu o hospodren klubu, ktor predklad na schvlenie Valnmu zhromadeniu;
uri likvidtora pri zruen klubu s likvidciou;
rozhodova o vetkch zleitostiach klubu, ktor poda stanov nespadaj do prvomoci Valnho zhromadenia alebo ktor si Valn zhromadenie vyhradilo.

VI.
Hospodrenie klubu


Klub hospodri so svojm majetkom poda schvlenho rozpotu, v slade so veobecne zvznmi predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodrenie s nm sa vykonva v slade so veobecne zvznmi predpismi.
Majetok klubu tvoria:
fond klubu;
lensk prspevky;
dotcie, granty, dary, asignan da;
in prjmy dosiahnut v slade so stanovami a veobecne zvznmi predpismi.
Majetok me by pouit na dosahovanie cieov klubu, na zabezpeenie jeho vlastnej innosti, a prpadne na in aktivity v slade so stanovami.
Presn evidenciu o majetku klubu, o vdajoch a prjmoch vedie Pokladnk, priom za tmto elom, ako i vyhotovenia daovho priznania me Predsednctvo vyui i sluby tovnka mimo lenskej zkladne klubu.
Vkon funkcie lena Predsednctva me by finanne odmeovan.

VII.
Zruenie klubu


Klub sa zruuje:
zlenm s inm obianskym zdruenm;
dobrovonm rozpustenm.
O zruen klubu rozhoduje Valn zhromadenie, priom sasne rozhodne aj o prechode prv a povinnost k majetku klubu.
V prpade dobrovonho rozpustenia me Predsednctvo zvoli likvidtora.


1 Za lietadl sa povauj i vrtunky, vrniky, vzducholode, balny a rakety.
2 Toto prvo sa nevzahuje na lenov mladch ako 18 rokov.
3 lenom predsednctva neme by osoba mladia ako 18 rokov.

Bliie informcie na adrese officetopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.