Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosi irok verejnos aby zbytone nenechvala svoje dane zmizn v bezodnej ttnej kase ale podporili radej naprklad nae modelrske aktivity.

Takto zskan finann prostriedky plnujeme optovne poui na hradu njomnho za letiskov plochu, na pokrytie nkladov za drbu letiska (ktor nm ia v minulom roku vznamne stpli) a na organizciu letecko-modelrskych podujat.
Poukzie 2% z Vaich dan tretiemu sektoru Vs nestoj ANI CENT NAVYE! Je to len isto administratvny kon, ktor za Vs na poiadanie vykon Vaa mzdov tarka alebo Vaa firemn tovnka.

Postup, ako nm poukza 2%

Podrobn postup, ako nm poukza 2% njdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosm sprvne uvies nasledovn daje o prijmateovi:
     - IO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemme)
     - Prvna forma: Obianske zdruenie
     - Obchodn meno: TOP GUN club
     - Ulica: Admiho
     - slo: 5
     - PS: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

N klub poctivo vedie tovnctvo a ktokovek z naich prispievateov by sa o tom chcel presvedi, tak mu bez problmov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Vetkm podporovateom srdene akujeme!

Predsednctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.