Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Finan dary (sponzorsk dary)
Valn zhromadenie klubu schvlilo hlasovanm da 11.12.2022, e minimlna vka finannho daru ktor me klub jednorzovo prija od fyzickej osoby je 60,-.
Ak je je darcom fyzick osoba mladia ako 18 rokov, zniuje sa tto iastka na 35,- a ak je darcom fyzick osoba staria ako 70 rokov alebo osoba zdravotne ako postihnut (drite preukazu ZP), zniuje sa tto iastka na 35,-.
Ak je vak darcom prvnick osoba, tak je minimlna vka finannho daru stanoven vo vke 230,-.

alej Valn zhromadenie schvlilo, e pri bezhotovostnch platbch na et klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchiu identifikciu platby poaduje aby platcovia uvdzali ako variabiln symbol slo licencie, ktor im pridelilo predsednctvo klubu. Variabiln symbol sa pritom uvedie ako slo, v tvare bez psmen, medzier a pomliek, doplnen zava nulami na 10 slic.
      Prklad:
             licencia: TG-00112   ->   VS: 0000000112

V prpade, ak je platcom osoba, ktorej nebolo doposia pridelen licenn slo (napr. darca, sponzor, a pod.), uvedie tto ako variabiln symbol svoje telefnne slo (mobil) v tvare bez medzier, pomliek a medzinrodnej predvoby, doplnen z ava nulami na 10 slic.
      Prklad:
            mobil: +421 903 903 902   ->   VS: 0903903902

Ako kontantn symbol uvete kd 0612 - Dary.

Do popisu platby uvete prosm Vae meno a priezvisko.

Vykonanie platby nm prosm nahlste bezprostredne na officetopgunsk.

akujeme Vm!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.