Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Platby lenskho (registrovanmi lenmi klubu)
Valn zhromadenie klubu stanovilo hlasovanm da 11.12.2022 nasledovn vku lenskho pre rok 2023:

      zkladn lensk: 35 Eur
       seniori nad 70 r.: 15 Eur
         juniori do 18 r.: 15 Eur

V tomto lenskom poplatku je automaticky zarhnut i lestvo v LERMAS, ktor zaha v sebe automaticky medzinrodn portov licenciu FAI ako i poistenie v KOOPERATVE.

Termn splatnosti lenskho:
      riadn termn: do 14. februra
      po riadnom termne: od 15. februra s 50% prirkou!!!

Pozor: Neuhradenm lenskho do riadnho termnu, sa lenstvo pozastavuje a ku koncu roka automaticky zanik!!!

Pri platbe lenskho na et klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchiu identifikciu platby lenskho poaduje, aby lenovia uvdzali ako variabiln symbol slo licencie, ktor im pridelilo predsednctvo klubu. Variabiln symbol sa pritom uvedie ako slo, v tvare bez psmen, medzier a pomliek, doplnen zava nulami na 10 slic.
      Prklad:
             licencia: SVK-64-12   ->   VS: 0000006412

Ako kontantn symbol uvete kd 0635 - Dotcie.

Do popisu platby uvete prosm Vae meno a priezvisko.

Platby vykonvajte prosm z tu, ktor ste uviedli vo Vaej prihlke a ktor vedie predsednctvo klubu vo svojej evidencii. Prpadn zmenu tu hlste prosm bezprostredne na officetopgunsk.

akujeme Vm!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.