Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Pravidl prevdzky letiska klubu

Pravidl prevdzky letiska klubu TOP GUN Bratislava:

Priestor letiska je skromnm pozemkom v uvan klubu TOP GUN Bratislava a je uren vhradne na letecko-modelrsku innos. Vstup na pozemok je automaticky povolen pre lenov klubu a registrovanch host. Ostatn osoby s povaovan za nvtevnkov a ich vstup je povolen len pri dodran nasledovnch podmienok:
Motorov vozidlo nvtevnka m zakzan prstup k letisku a mus by zaparkovan pri asfaltovej ceste.
Nvtevnk berie na vedomie, e vstupuje do priestoru letiska na vlastn riziko a zodpoved za vetky kody, ktor spsob svojou prtomnosou a svojim sprvanm alebo konanm, alebo konanm jemu zverench osb a jeho zvierat.
Nvtevnk je povinn sprva sa na letisku tak, aby svojou innosou neruil prtomnch, nepokodzoval plochu ani vybavenie letiska a neohrozoval bezpenos prevdzky ani nepokodzoval majetok lenov/host klubu.
Na letisku je nvtevnkom predovetkm zakzan:
         vstupova na vzletov a pristvaciu plochu
         pobehova po ploche stanoviska pilotov
         dotka sa modelov (mkovek) bez shlasu ich majitea
Na letisku je nvtevnkom predovetkm prikzan:
         udriava istotu a poriadok a odnies si vlastn odpad pri odchode so sebou
         riadi sa pokynmi prtomnch lenov/registrovanch host klubu
         v prpade spsobenia kody zotrva v kude do prchodu privolanej polcie
         v prpade vzvy nektorm z lenov/registrovanch host okamite opusti priestor letiska
Pred zaatm modelrskej innosti je nvtevnk povinn poiada o jednorzov povolenie uvania letiska u ktorhokovek prtomnho lena/registrovanho hosa klubu alebo v prpade neprtomnosti iadneho z nich na jednom z dole uvedench kontaktoch, priom za zaatie modelrskej innosti sa povauje mysel zapn vysliela pre ovldanie akhokovek modelu alebo mysel odtartova lietadlo neriadenho (vonho al. uptanho modelu) na ploche letiska a v jeho blzkosti. Za lietadlo sa pri tom povauj i vrtunky, vzducholode, balny a modely rakiet. Jednorzov povolenie bude iadateovi udelen a po predloen dokladu totonosti, a po podpise psomnho prehlsenia, ktor mu osloven osoba predlo.
Nvtevnk me prevdzkova iba kvalitn certifikovan rdiov zariadenie a mus vopred deklarova prtomnmu lenovi/registrovanmu hosovi klubu mieru svojej zrunosti a schopnosti ovlda model. V spornch prpadoch me vykonva modelrsku innosti iba pod priamym dozorom lena/registrovanho hosa klubu, ktorho o to poiada.
Aktom podpisu prehlsenia sa stva z hosa astnk modelrskej innosti, priom od oslovenej osoby obdr ako zpoiku kolk s oznaenm kanlu/frekv. psma a mena, ktor po ukoen modelrskej innosti vrti. Rovnako obdr i registran kartiku s vyplnenmi dajmi, ktor je povinn nosi v priestore letiska na viditenom mieste svojho odevu. Bez udelenia povolenia nesmie nvtevnk ani len zapoa modelrsku innos.
V prpade, e je nvtevnk v spolonosti riadneho lena alebo hosa klubu, nemus takto nvstevnik podpisova prehlsenie, no vetku zodpovednos v tomto prpade preber za neho uveden len/hos. Povinnos zapoia mu kolk a vystavi mu registran kartiku tmto vak nezanik.
Nvtevnk, ktor vstpi na letisko viac ne 2x v kalendrnom roku za elom prevdzkova na om modelrsku innos, je povinn bezodkladne zaiada o registrovan hosovanie v klube prostrednctvom e-mailu na jednom z dole uvedench kontaktoch.
Vetci astnci modelrskej innosti s v priestoroch letiska povinn zachovva nasledovn pravidl:
Umiestni ete pred prvm zapnutm vysielaa na tabuli nachadzajcej sa v priestore letiska na prslunom mieste svoj kolk s oznaenm svojho kanlu, frekv. psma a mena.
V prpade, ak sa vyskytuje u na tabuli kolk s prslunm kanlom inho lena, hosa al. nvtevnka, je potrebn, aby si tento astnk osobne dohodol podmienky vzjomnej bezkolznej prevdzky pred kadm zapnutm vysielaa.
Pred kadm zapnutm vysielaa mus prslun osoba, vopred oboznmi vetkch prtomnch so svojim myslom, vyiada si vopred na to povolenie, priom vysiela sa smie zapna len v priestore stanoviska pilotov.
Nosi v priestore letiska na viditenom mieste svojho odevu registran kartiku s vyplnenmi dajmi.
Repektova prvo prednosti poda nasledovnch principov:
         len klubu najvyia priorita kartika ervenej farby
         registrovan hos klubu stredn priorita kartika modrej farby
         registrovan nvtevnk klubu najniia priorita kartika ltej farby
Vyiada si shlas prve lietajcich pilotov k odtartovaniu modelu.
Pilot je povinn lieta len v priestore pred stanoviskom pilotov (smerom do vonho priestranstva) a vyuva vzdun priestor a priahl plochy tak, aby nedolo k ohrozeniu, zraneniu alebo usmrteniu osb ani pokodeniu iadneho cudzieho ani spolonho majetku.
Kad pilot je povinn vopred hls ostatnm prtomnm predovetkm:
         mysel odtartova model a vyiada si shlas vetkch prve lietajcich astnkov
         pokus o pristtie
         akkovek technick problm
         stav ndzovho pristtia
         mysel vykona rchly prelet nad drhou
         mysel vstpi na vzletov a pristvaciu plochu, ak niekto prve lieta a vyiada si k tomu od vetkch prve lietajcich astnkov shlas
Poradie prednosti pristvania pri prevdzke viacerch modelov sasne definuj nasledovn priority v uvedenom porad:
         modely v ndzovom stave (zhasnut motor, pokoden model, problmy s ovldanm at.)
         bezmotorov modely (vetrone, lietadla, ktorym sa minulo palivo/energia)
         modely so spaovacm motorom
         modely s eletrickm pohonom
V prpade nezhody v porad pri vom mnotve modelov rovnakej priority je pre prednos urijcim kritriom rozptia, priom model s vim rozptm m prednos.
Sa po ukonen modelrskej innosti svoj kolk z tabule (a v prpade jeho zpoiky ho i vrti niektormu z lenov/registrovanch host klubu).
Pred odchodom z letiska po sebe poupratova.
Ak je astnk poslednou osobou odchdzajcou z letiska, tak mus ete pred odchodom zloi tabuu s kanlmi do trvy.
astnk, ktor spsob poruenm tchto pravidiel niekomu jmu na zdrav, jmu na ivote, materilnu kodu inm osobm alebo kodu na majetku/vybavenosti klubu, nesie za takto vzniknut kody pln zodpovednos a je povinn pokoden osoby prpadne klub finanne odkodni.

Bliie informcie na adrese officetopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.