Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Histria klubu
N letecko-modelrsky klub TOP GUN vznikol ako von zdruenie v aprli 2004 z iniciatvy zopr nadencov RC-litania, no predovetkm jej zakladajceho predsedu Rebel.

V sastnosti je u n klub registrovan na MV SR ako Obiansk zdruenie s nzvom TOP GUN club a tvor ho vye dvadsiatka riadnych lenov zdruenia (pozri Zoznam pilotov) pod vedenm trojlennho presednctva Kzelnk Jameson Miko (predseda, podpredseda a pokladnk).
Oficilne sme zaregistrovan vo Zvze Modelrov Slovenska Zvz Modelrov Slovenska ako i v Letecko-Raketo Modelrskej Asocicii Slovenska LERMAS pod licenciou SVK-64.
Sasou klubu je i modelrske letisko nachdzajce sa v lokalite Devnska Nov Ves, nealeko zvodu Volkswagen Slovakia (viac info v asti Kontakt).
lenovia klubu sa spolu s hosami klubu schdzaj pri kadej monej prleitosti na klubovom letisku (pozri as Akcie).
Nai lenovia disponuj pestrou vzorkou modelov, od rekreanch a po akrobatick polomakety litadiel a vrtunkov.

Predseda klubu
bosstopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.