Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kúzelník (predseda)
(1) Stanovy letecko-modelárskeho klubu TOP GUN Bratislava registrované na MV SR

Letecko-modelársky klub TOP GUN Bratislava
Stanovy

I.
Základné ustanovenia

Názov občianského združenia je TOP GUN club (ďalej len klub). Klub je nezisková organizácia združujúca osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele klubu uvedené v bode II.
Pôsobnosť klubu je vymedzená Stanovami klubu a Pravidlami prevádzky letiska klubu.
II.
Ciele

Cieľom klubu je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celoštátnej ale i medzinárodnej úrovni v oblasti prevádzky rádiom riadených modelov lietadiel1. Klub si kladie za cieľ združovať osoby so záujmom o aktivity vo vyššie uvedenej oblasti, so zreteľom na bezpečnosť a zdravie osôb, ochranu majetku a životného prostredia. Rovnako si klub kladie za cieľ rozvoj a podporu aktivít detí a mládeže v uvedenej oblasti. Klub je oficiálne registrovaný vo Zväze modelárov Slovenska (ďalej len ZMoS) a má ním pridelené registračné číslo SVK-64. Medzi ciele klubu ďalej spadá organizovanie súťažných ako aj nesúťažných podujatí v spomínanej oblasti činností, či už pod vlastnou hlavičkou alebo pod hlavičkou ZMoS-u.
III.
Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné, pričom každý člen je Predsedníctvom klubu riadne zaregistrovaný v ZMoS-e pod vlastným registračným číslom člena, na základe čoho má vystavený členský preukaz. Členmi klubu môžu byť fyzické osoby bez obmedzenia veku. V prípade členstva osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas jeho zákonného zástupcu.
Členstvo vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky Predsedníctvu klubu a následným rozhodnutím Valného zhromaždenia. Prihlášku stačí podať elektronicky, formou vyplneného vzoru príslušného dokumentu priloženého k e-mailu adresovaného Predsedníctvu klubu.
Členstvo zaniká:
• písomným prehlásením člena o vystúpení z klubu, ktoré stačí podať elektronicky formou e-mailu adresovaného Predsedníctvu klubu,
• vylúčením člena na základe rozhodntia Valného zhromaždenia,
• automaticky po tretej neuposlúchnutej 10-dňovej výzve zo strany Predsedníctva klubu o dorovnanie svojho finančného nedoplatku v klubovom fonde,
• automaticky, ak člen s pozastaveným členstvom nepožiada do konca príslušného kalendárneho roka o opätovné obnovenie pozastaveného členstva,
• úmrtím člena,
• zánikom klubu.
Zánikom členstva nezaniká právna zodpovednosť člena za ním spôsobené škody.

Každý člen obdrží od Predsedníctva klubu členský preukaz ZMoS-u, ako i kolík so štítkom, ktoré sú označené ním používaným kanálom/kanálmi podľa vyplnenej prihlášky.
IV.
Práva a povinnosti členov

Všetci členovia majú navzájom rovnaké práva a povinnosti v klube, pričom práva členov mladších ako 18 rokov sú obmedzené.
Členovia sú povinní:
• dodržiavať stanovy klubu,
• plniť uznesenia orgánov klubu,
• nosiť na letisko kolík so štítkom, s vyznačeným kanálom/kanálmi, ktoré používajú na prevádzkovanie rádiom riadených modelov,
• niesť zodpovednosť za osoby a zvieratá, ktoré prichádzajú na letisko v ich sprievode,
• bezodkladne informovať Predsedníctvo klubu o zmene používaného kanálu,
• platiť členské príspevky vo výške ustanovenej Valným zhromaždením, no predovšetkým dbať na to, aby sa jeho individuálny finančný stav v klubovom fonde nedostal do nedoplatkov.
Členovia majú právo:
• prednosti pred hosťami a návštevníkmi klubu pri prevádzke modelárskej činnosti,
• zúčastňovať sa na činnosti klubu,
• reprezentovať klub na domácich i medzinárodných súťažiach,
• používať symboly klubu pre osobné i reprezentačné účely,
• používať klubové letisko a klubový majetok v súlade s Pravidlami prevádzky letiska klubu, ktoré sú zverejnené na klubovej WEB-stránke www.topgun.sk,
• vykázať2 z priestorov klubového letiska návštevníka, ktorý nedodržiava Pravidlá prevádzky letiska klubu,
• voliť a byť volení2 do orgánov klubu,
• byť informovaní o činnosti, hospodárení a zámeroch klubu, buď formou SMS-správ, e-mailom na spoločnej elektronickej adrese klubu, alebo prostredníctvom klubovej WEB-stránky,
• požiadať o dočasné pozastavenie členstva u Predsedníctva klubu, najviac však do konca aktuálneho kalendárneho roka.
V.
Orgány klubu
Orgánmi klubu sú:
        1. Valné zhromaždenie
        2. Predsedníctvo
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom klubu, tvoria ho všetci členovia klubu.
Členovia klubu majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať2 o návrhoch ním prijatých.
Valné zhromaždenie je hodinu po jeho oficiálnom začatí uznášaniaschopné počtom prítomných členov klubu, ak je prítomá zároveň aspoň polovica členov Predsedníctva. Ak nie je pritomná ani polovica členov Predsedníctva, tak je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou členov klubu.
Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väcšinou prítomných členov, pričom každý člen disponuje práve jedným hlasom. Člen, ktorý sa nemôže zúčastniť Valného zhromaždenia, môže svoj hlas vopred delegovať niektorému z iných členov klubu, pričom o tejto skutočnosti musí upovedomiť predsedníctvo klubu najmenej 1 deň pred jeho konaním formou SMS-správy alebo e-mailom na spoločnej elektronickej adrese klubu.
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne buď Predsedníctvo klubu alebo nadpolovičná väčšina členov klubu. Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou, s uvedením termínu a miesta konania, zaslanou všetkým členom klubu aspon 7 dní vopred, pričom postačuje ak je pozvánka rozposlaná formou SMS-správ alebo e-mailom na spoločnej elektronickej adrese klubu.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
• prijímať a meniť stanovy klubu,
• prijímať a meniť Pravidlá prevádzky letiska,
• potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku členstva,
• voliť a odvolávať členov Predsedníctva,
• rozhodovať o zániku členstva,
• schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku klubu,
• rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
• prijímať ročnú správu o činnosti klubu, rozpočet a správu o hospodárení klubu,
• rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení klubu, alebo zlúčení s iným združením,
• rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vyžiadalo.
Z každého Valného zhromaždenia je vyhotovený zápis, ktorý je overený niektorým z prítomných členov a následne publikovaný na klubovej WEB-stránke.
2. Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom klubu, korý je volený Valným zhromaždením a tvoria ho 3 členovia3 v nasledovnom obsadení:
        A. Predseda
        B. Podpredseda
        C. Pokladník
Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však raz ročne.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väcšiny jeho členov. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väcšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
• riadiť činnosť klubu v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
• voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú klub navonok jednak voči ZMoS-u ako i voči tretím fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom a organizáciam,
• voliť spomedzi členov Predsedníctva pokladníka, ktorý spravuje finacie a majetok klubu.
• viesť evidenciu o členoch klubu jednak pre vnútornú potrebu ako i pre potreby registrácie v ZmoS-e,
• rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou klubu,
• rozhodovať o prijatí nových členov,
• pripravovať ročnú správu o činnosti klubu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení klubu, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
• ustanovovať likvidátora pri zániku klubu,
rozhodovať o všetkých záležitostiach klubu, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo.
VI.
Hospodárenie klubu

Klub hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Majetok klubu tvoria :
• fond klubu,
• členské príspevky,
• dotácie, granty, dary,
• iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok môže byt použitý na dosahovanie cieľov klubu, na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, a prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.
Presnú evidenciu o majetku klubu, o výdajoch a príjimoch vedie Pokladník (tj. člen Predsedníctva), pričom o jeho stave priebežne informuje členov prostredníctvom klubovej WEB-stránky.
VII.
Zánik klubu

Klub zaniká:
• zlúčením s iným klubom,
• dobrovoľným rozpustením.
O zániku klubu rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku klubu.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Predsedníctvo likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu klubu do 15 dní kompetentným orgánom.
VIII.
Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením, na zasadnutí, konanom dňa 4.9.2009.
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

1 Za lietadlá sa považujú i vrtuľníky, vírniky, vzducholode, balóny a rakety.
2 Toto právo sa nevzťahuje na členov mladších ako 18 rokov.
3 Členom predsedníctva nemôže byť osoba mladšia ako 18 rokov.

Bližšie informácie na adrese officetopgunsk

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.